REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ

NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://ewinyl.pl/. Sprzedającym jest Adam Łuczko prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: ALFOMBRA  z siedzibą 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności i zarejestrowany pod numerem NIP: 732-21-72-934, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu: +48 602 534 978 (połączenie płatne zgodnie z normalnymi stawkami
operatora osoby wykonującej połączenie) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej:
sklep@ewinyl.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem:
https://ewinyl.pl/kontakt/

 

 • 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w
  przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela
  ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać
  Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
  3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
  Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,
  była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający
  zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie
  lub drogą mailową.
  4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
  5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
  Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
  6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
  zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (Kupującym), z wykorzystaniem środków
  porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną i elektroniczną).
  8. Sklep Internetowy ewinyl.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod
  adresem https:// ewinyl.pl /, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
  9. Strona – Sprzedawca i Klient (Kupujący).
  10. Strona Sklepu lub Sklep Internetowy – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https:// ewinyl.pl

Oferta on-line

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
  Sklepu Internetowego.
  12. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem Konsumenta należy również rozumieć
  osoby fizyczne o których mowa w art.385 5 kodeksu cywilnego
 • 2 Zasady ogólne

1.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest wcześniejsze
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji
Zamówienia.
2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie
zapakowane, wolne od wad, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek, chyba że co innego zostało wyraźnie wskazane w opisie produktu.

 1. Cechy i przeznaczenie produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym określa karta charakterystyki produktu sporządzana przez producenta. Sprzedawca nie składa własnych zapewnień co do jakości i cech własnych produktu inaczej niż tylko na piśmie i może to zrobić tylko na wezwanie kupującego.
 • 3 Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto, podanymi w
  złotych polskich (zawierają aktualny podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Z uwagi
  na zależność kosztów przesyłki od rodzaju i ilości sprzedawanego produktu końcowa cena w przypadku wyboru opcji zakupu z dostawą produktu jest sumą ceny produktu i ceny wysyłki określonej zgodnie z odrębnymi postanowieniami.
  Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową lub drogą e-mailową.
  3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w
  tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe
  wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
  4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni cały formularz zamówienia i
  prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz
  numer telefonu i adres e-mail.
  5. Sprzedawca potwierdza każde otrzymanie zamówienie oraz prawidłowość wypełnionego
  formularza poprzez kontakt z Kupującym. Sprzedający weryfikuje dane każdego zamówienia
  poprzez kontakt z Kupującym na podane przez niego dane teleadresowe. Jeśli kontakt z
  Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający, zastrzega prawo do anulowania Zamówienia, po 3
  dniach bezskutecznych prób kontaktu z powodu niedojścia umowy do skutku. W przypadku gdy
  Kupujący wie o lub spodziewa się lub powinien się spodziewać przeszkód, które uniemożliwiają
  lub poważnie utrudniają potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący nie może
  złożyć zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego.
  6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
  siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich
  jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
  Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w
  formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w
  sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
  udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
  Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT w formie tradycyjnej.
  7. Kupujący w celu wykonania umowy przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu w celu
  ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje
  dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu ceny na rachunek
  bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z momentem
  dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”

i składa się z:
-czasu potrzebnego na przygotowanie towaru ( przygotowanie towaru, spakowanie, odprawienie
kuriera ), który wynosi:
dla towarów dostępnych na magazynie – do 10 dni roboczych
dla towarów na zamówienie – do 30 dni roboczych
w przypadku zakupu grouponów za pośrednictwem serwisu – www.groupon.pl – jest on zgodny z
terminem podanym na stronie oferty groupon ( zazwyczaj do 14 dni roboczych )
dla zamówień Allegro do 8 dni roboczych – chyba że aukcja zawiera informacje o innym czasie
-czas w którym kurier dostarczy przesyłkę – (od 24 do 48 godzin)
10. W przypadku pojawienia się w Sklepie Internetowym dostępności produktu o oczywiście
zawyżonej lub zaniżonej cenie Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do
zweryfikowania ceny produktu za pośrednictwem poczty e-mailowej lub telefonicznie.
Sprzedawca zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powołaniem się na działanie pod wpływem błędu z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską lub usterkę techniczną w przypadku
złożenia przez Klienta zamówienia bez weryfikacji takiej ceny.
11. Sprzedawane towary do transportu są pakowane zgodnie z zaleceniami Producenta
najczęściej w rolki. W przypadku indywidualnego zamówienia na życzenie Klienta istnieje
możliwość pakowania w kostki, przy czym ryzyko takiego zapakowania (zagięcia wykładziny,
połamanie) ponosi Klient.

 • 4 Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
  albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
  formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
  2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
  Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w
  siedzibie sprzedającego. Sprzedający może wyrazić zgodę na nadanie przesyłki w inny sposób,
  który zostanie wskazany przez Klienta. Klient decyduje o sposobie dostarczenia lub odbioru
  towaru.
  3. Sprzedawca informuje na stronie internetowej Sklepu o przedsiębiorstwach przewozowych, z
  którymi współpracuje, kosztach nadania paczki, regulaminie świadczenia przez te
  przedsiębiorstwa usług oraz o szacowanym terminie doręczenia przesyłki.
  4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu
  wskazanym przez przedsiębiorcę przewozowego.
 • 5 Płatności
 1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu
  (fakturę).
  2. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  – przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest na stronie internetowej
  sklepu w zakładce „o nas” oraz przesyłany jest e-mailem. Na życzenie Klienta wysyłana jest
  faktura pro-forma. Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sklepu.
  Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez Sklep dokonania zakupu.
  – kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym “PayU”
  – pobranie – płatność przy odbiorze (do ustalenia ze sprzedającym)
  3. Kupujący wybiera jedną z powyższych opcji przy dokonywaniu zamówienia. W przypadku
  niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu
  płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie o czym kupujący jest
  informowany przed dokonaniem zakupu.
 • 6 Odbiór towaru
 1. Dostawy są realizowane jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie
  uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub
  plomb naklejonych na przesyłkę oraz tulei na którą nawinięta jest rolka. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności
  kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu
  wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub
  jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia
  roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Niniejsze
  postanowienie Regulaminu, jest związane z Regulaminem przewozu zamieszczonym na Stronie
  Internetowej Sklepu pod adresem http://ewinyl/regulamin który to Regulamin przewozu wiąże
  Sprzedającego.
  3. W przypadku gdyby kupujący zamawiający towar z przesyłką „za pobraniem” przesyłki nie
  odebrał i jednocześnie nie doszło do odstąpienia od umowy, Sprzedawca będzie magazynował
  sprzedany towar na koszt kupującego. Koszt magazynowania towaru wynosi 1 zł za m 2 / dzień. W
  przypadku gdyby koszt magazynowania towaru przerósł koszt zakupionego towaru, a Kupujący nie przekazał Sprzedającemu nowych wytycznych w zakresie zakupionego przez siebie towaru
  przyjmuje się, że Kupujący w celu minimalizacji szkody wyraża zgodę na sprzedaż tego towaru
  za cenę uzasadnioną indywidualnymi cechami produktu nadanymi towarowi na skutek
  zamówienia Klienta za jaką Sprzedawca będzie w stanie sprzedany towar sprzedać jednak nie
  niższą niż 50% pierwotnej ceny zakupu. W przypadku sprzedaży towaru nieodebranego,
  Sprzedawca dokonuje potrącenia wierzytelności z tytułu magazynowania produktu ze swoją
  wierzytelnością z tytułu jego magazynowania oraz poniesionych kosztów zwrotu towaru do
  Sprzedawcy. Niniejsze Postanowienie nie ogranicza Sprzedawcy w żaden sposób w zakresie
  możliwości dochodzenia roszczenia o zapłatę przed Sądem.
 • 7 Odstąpienie od umowy

1.Klient mający w związku z zawartą umową status Konsumenta zawierający umowę na
odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przesyłając
Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie formularza odstąpienia
zamieszczonego poniżej. Prawo to przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument
ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu
wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
2. Bieg terminu 14 dniowego rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje
rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,
która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów.
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w
pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów
używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego
sprawdzenia.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach
umów dotyczących:
-produktów o właściwościach lub rozmiarach określonych przez Konsumenta (zamówienia
indywidualne) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Przez
takie świadczenia, Sprzedający i Klient rozumieją także wykonane dla Klienta, według jego
zlecenia produkty (produkty specjalnie przygotowane na życzenie Klienta np. wycinanie wzorów
w wykładzinach, dywanach, itp.). Powyższe nie ogranicza Klienta w prawie do dochodzenia
roszczeń wynikających z wadliwości dostarczonego produktu.
-produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
– a także w sytuacji w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na
adres siedziby Sprzedawcy.
7. Do przesyłki zwrotnej, o ile nie zrobiono tego wcześniej należy dołączyć pisemne oświadczenie

o odstąpieniu od umowy (np. w formie formularza jak niżej) oraz numer konta, na jaki
Sprzedawca ma zwrócić pieniądze.
8. Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze za dokonany zakup niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 14 dni od dnia, w którym dotrze do niego skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem
lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
9. Konsument zobowiązany jest do poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy,
chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia
produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
10. Sprzedawcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdyby kupujący
zamawiający towar z przesyłką „za pobraniem” przesyłki nie odebrał i gdyby została ona
zwrócona do Sprzedającego.
11. Dalsze szczegółowe informacje wraz z przykładowym formularzem odstąpienia znajdują się w
załączniku do niniejszego protokołu zamieszczonym pod adresem: (proszę o przesłanie prośby na mail: sklep@ewinyl.pl)

 • 8 Procedura reklamacji

1.Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność
towaru z umową,
2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem.
3. Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres
Sklepu. Produkt można odesłać na koszt Sprzedającego na jego adres po uprzednim
telefonicznym zgłoszeniu usterki i uzgodnieniu szczegółów przesyłki.
4. Reklamacje są rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku naprawy lub wymiany towaru
na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na przesłanie produktu do producenta
oraz odesłanie go do Sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi. O przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji Kupujący zostanie osobno powiadomiony.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 2. Niniejszy Regulamin nie wprowadza żadnych korzystniejszych bądź mniej korzystnych rozwiązań niż te gwarantowane Konsumentom w kodeksie cywilnym, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych przepisach obowiązującego prawa w razie wątpliwości bądź sprzeczności należy wobec Konsumentów niniejszy Regulamin interpretować w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu
  Internetowego w związku z zamówieniem jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą
  być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta
  oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu
  do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Dane są przekazywane dobrowolnie
  i jedynie w celu realizacji umowy.
  3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w dziale Polityka
  prywatności pod adresem: https://ewinyl.pl/polityka-prywatnosci/
 • 10 Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie   Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
   zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla
   miejsca siedziby pozwanego według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z
   ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
   3. Spory mogą być również rozpatrywane w sposób pozasądowy. Sposoby rozstrzygania takich
   sporów to np.
   mediacje – procedury, w których konsument oraz Sprzedawca rozstrzygają nieporozumienie przy
   udziale mediatora. Co ważne, osoba ta nie rozwiązuje konfliktu, a jedynie pośredniczy w
   pertraktacjach między stronami, pomagając im wybrać wspólne, wzajemnie akceptowane
   rozwiązanie. Listy mediatorów sądowych prowadzone są przez Sądy Okręgowe. Arbitraż – sposób rozstrzygania sporu bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje bezstronny specjalista – arbiter.
   komisje skargowe – tworzone wspólnie lub niezależnie przez stowarzyszenia przedsiębiorców,
   instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Ich działania oparte są o przepisy prawa
   powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia Komisji mają najczęściej niewiążący
   charakter. Pomimo tego decyzja ma istotne znaczenie dla reputacji przedsiębiorcy.
   Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w
   Warszawie.
   Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod
   następującym adresem: www.uokik.gov.pl, pod hasłem: „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
   4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z
   zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
   obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
   5. Sprzedawca zapewnia o stosowaniu do zawartych umów art. 556 4 , 556 5 oraz 576 5 kodeksu
   cywilnego
   6. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży.
   7. Data opublikowania Regulaminu: 28.08.2015r
   8. Daty zmian Regulaminu: 2.01.2023r
   Wysyłka, dostępność i płatności.
   1. Zasady wysyłki
   A. Towar zakupiony w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem: http://it-pol.pl/ jest
   wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej Ambro Express oraz DPD lub transportem bezpośrednim w zależności od gabarytu.
   B. Towar może zostać wysłany za pomocą innej firmy pod warunkiem wcześniejszego
   uzgodnienia pomiędzy stronami.
   C. Kupujący korzystający z usług firmy kurierskiej oświadcza, że zapoznał się z aktualnym
   Regulaminem świadczenia usług dostępnym na stronie internetowej:
   https://ambroexpress.pl/wp-content/uploads/2022/11/Regulamin-Ambro-Express-14.11.2022.pdf

https://www.dpd.com/wp-content/uploads/sites/260/2022/01/Regulamin-Swiadczenia-uslug-w-obrocie-krajowym_01.02.2022.pdf

 1. Niniejszy Regulamin nie uchybia żadnym prawom przysługującym konsumentom, w razie
  sprzeczności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego
  prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
  E. Sprzedawca oświadcza, iż zakres prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa nie obejmuje
  prowadzenia działalności polegającej na przewożeniu towarów.
  F. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Dopuszcza się wysyłkę poza
  terenem Polski po uprzednim ustaleniu z Kupującym sposobu, terminu i kosztów przesyłki
  towaru.
  2. Koszty wysyłki, wykładzin, dywanów i akcesoriów:
  Sklep internetowy pobiera opłatę obejmująca koszt wysyłki w wysokości:

od 0 do 400 zł (koszt na stronie produktu).
Możliwość aktualizacji opłaty za przesyłkę naliczanej automatycznie przez sklep
internetowy – w przypadku paczek gabarytowych (dużych objętościowo lub wagowo), w sytuacji
gdy na życzenie klienta w wyniku ustalenia z klientem, towar zostanie wysłany większą liczbą
przesyłek lub w różnych terminach co automatycznie, w sposób niezależny od Sprzedającego
zwiększa cenę transportu.
Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynie dla
której musi ulec zmiana opłaty za przewóz. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy jeśli
nowo określona stawka za przewóz jest wyższa niż pierwotnie naliczona i nie wyraża zgody na
poniesienie wyższych kosztów przesyłki.
3. Termin dostawy

Gwarantowany termin dostarczenia paczki przez firmę kurierską to 14 dni roboczych. Firma kurierska jak i spedycyjna nie jest zobowiązana do wnoszenia towaru pod drzwi Kupującego.
4. Sposób pakowania
Każdy towar który opuszcza magazyn jest starannie zabezpieczony, tak by zminimalizować
ryzyko uszkodzenia. W chwili dostawy towaru prosimy dokładnie sprawdzić paczkę przy kurierze i
w razie ewentualnych uszkodzeń spisać protokół wymagany przez firmę kurierską do złożenia
reklamacji.
5. Czas realizacji dostawy
Czas realizacji dostawy składa się z przygotowania towaru (pakowanie) i odprawienie kuriera,
które wynosi:
• Dla towarów dostępnych w magazynie – do 10 dni roboczych,
• Dla towarów na zamówienie – do 30 dni roboczych.
Zmiany terminu realizacji dostawy, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności, będą się zawsze odbywały za porozumieniem z Kupującym, z możliwością
odstąpienia przez Kupującego od umowy w przypadku zmiany tego terminu na jego niekorzyść.
Realizacja dostawy następuje po zapłacie ceny i ewentualnej opłaty za dostawę zgodnie z
Regulaminem sklepu.
6. Dostępność towarów
Nasza firma dysponuje dużą ilością towarów na stanie magazynowym, a więc produkty są
dostępne „od ręki”, w przypadku niektórych produktów, zgodnie z informacją podaną na stronie
produktu, czas realizacji zamówienia może być dłuższy. O dostępność towaru proszę pytać pod
adresem mailowym: sklep@ewinyl.pl bądź pod numerem telefonu podanym na stronie
internetowej.
Wysyłanie towaru odbywa się od poniedziałku do piątku.
Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez kuriera. Kurier
dostarcza przesyłkę następnego dnia roboczego od dnia nadania paczki z zastrzeżeniem zmiany
terminu dostawy przez kuriera, w oparciu o regulamin świadczenia usług kurierskich, o którym
mowa wyżej.
W przypadku nieobecności klienta podczas dostarczenia przesyłki kurier zostawia awizo lub
kontaktuje się z Kupującym celem umówienia się na ponowne dostarczenie paczki co może wiązać się z dodatkową opłatą zależną od taryfy danej firmy przewozowej.
7. Odbiór osobisty
Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym salonie firmowym w Łodzi
przy ul. Brukowej 11 bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W takim przypadku prosimy o
wcześniejszą telefoniczną bądź elektroniczną informację celem przygotowania produktu do
wydania o konkretnej godzinie. Powyższe podyktowane jest Państwa wygodą oraz znaczną
ilością obsługiwanych klientów w jednym czasie co powoduje okresowe kolejki przy wydawaniu
produktów.